AGE QUOD AGIS
Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บ

มี 157 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ขั้นตอนการขอเอกสารจากโรงเรียน

ระเบียบปฏิบัติเพื่อติดต่อขอรับเอกสารต่างๆ

 
 ขอรับใบคำร้องต่างๆได้ที่แผนกธุรการ
             การกรอกข้อมูลต่างๆในใบคำร้อง จะต้องกรอกโดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนด้วยตัวบรรจง
แผนกทะเบียนเป็นผู้รับคำร้อง เพื่อนำเสนออนุมัติต่อผู้อำนวยการและดำเนินการตามคำขอ ดังกล่าว
การขอรับเอกสารต่างๆดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับได้ภายหลังวันยื่นคำร้อง 7 วัน ( ไม่นับวันหยุดราชการ )รูปถ่ายที่ใช้ติดต่อกับแผนกทะเบียนจะต้องเป็น รูปถ่ายสี 1 นิ้วครึ่ง( 3x4 ซม.) ( ไม่อัดภาพด้วยระบบโพลารอยด์) นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น และเขียนชื่อ- นามสกุลด้วยตัวบรรจงชัดเจนหลังรูปถ่ายทุกใบเมื่อมาติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อขอรับเอกสารใดๆ นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกระเบียบ ทุกครั้ง
 
การขอใบรับรองสถานภาพนักเรียน (ปพ.7)
ขอรับแบบคำร้องได้ที่แผนกธุรการ โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
กรณีการขอใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ) ให้กรอกชื่อนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
ขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง 7 วัน ( ไม่นับวันหยุดราชการ )
การขอรับเอกสารต่างๆดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับได้ภายหลังวันยื่นคำร้อง 7 วัน ( ไม่นับวันหยุดราชการ )
 
การขอใบรับรองผลการเรียน
ขอรับแบบคำร้องได้ที่แผนกธุรการ โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
ในกรณีที่นำแบบฟอร์มใบรับรองจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ให้กรอกเฉพาะข้อมูลในใบคำร้อง โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดใดๆ ลงในแบบฟอร์ม แผนกทะเบียนจะเป็นผู้จัดพิมพ์ให้ตามคำร้องที่แนบมาสามารถขอรับเอกสารได้ภาย หลังจากวันยื่นคำร้อง 7 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ) หรือตามระยะเวลาที่ แผนกทะเบียนกำหนด ในกรณีเอกสารที่ต้องได้รับอนุมัติจากทางกระทรวงศึกษาธิการ
การลาออกจากการเป็นนักเรียน
ผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อแผนกทะเบียนด้วยตนเอง
ขอรับแบบคำร้องกรอกรายละเอียด เพื่อยื่นเสนอขออนุมัติจากท่านผู้อำนวยการ
เตรียมรูปถ่ายสี 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป ยื่นแผนกทะเบียนพร้อมกับใบคำร้องติดต่อแผนกการเงินเพื่อตรวจสอบการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ขอลาออก
ผู้ปกครองนักเรียน หรือบิดา-มารดา ลงชื่อรับทราบการลาออก ในวันรับเอกสาร
สามารถขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง 7 วัน ( ไม่นับวันหยุดราชการ )
หมายเหตุ
นักเรียนที่ประสงค์ขอลาออกปลายปีการศึกษา จะต้องแจ้งทางแผนกทะเบียนอย่างช้าภายในวันที่ 30  เมษายน ของปีการศึกษานั้นๆถ้าท่านมิได้แจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนด้วยการเขียนคำ ร้อง ยื่นต่อทางแผนกทะเบียนของโรงเรียน แต่อย่างใด ให้ถือว่าท่านนั้นมีความประสงค์จะศึกษาต่อในปีการศึกษาใหม่
หากมีการแจ้งการลาออกพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาใหม่
ผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์ที่จะให้นักเรียนลาออกในภาคเรียนที่ 2 จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบภายในสิ้นเดือนกันยายน มิฉะนั้นท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ก่อน ทางโรงเรียนจึงจะออกเอกสารสำคัญต่างๆ ให้
 
การขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
 เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความดูแลของครู อาจารย์ จะออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยพลการไม่ได้โดยเด็ดขาด จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียนหากนักเรียนมีกิจธุระที่จำเป็นต้องออกนอกโรงเรียน ให้ปฏิบัติ ดังนี้
ผู้ปกครองมาขอรับนักเรียนด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ห้องธุรการ เพื่อขอบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
เมื่อนักเรียนได้รับบัตรอนุญาตแล้ว ขอให้นำบัตรอนุญาตออกนอกโรงเรียน   มอบให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประตูทางออกทุกครั้ง
ลิขสิทธิ์ © 2018 Sarasas Pittaya School. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Both new watches use ArtyA`s characteristic guitar-shaped case which comes from the brand`s Son of Sound accumulating of music-inspired pieces. Both accept the aforementioned case breitling replica which measures 37mm wide, 49mm tall, and 15mm thick; and they are crafted application ArtyOr - an admixture fabricated out of rolex replica gold and recycled bullets - and atramentous PVD. One affair -to-be buyers should agenda is omega replica that the case is not baptize resistant. Now, let`s yield a afterpiece swiss rolex attending at the two of them, alpha with the ArtyA Cumbere Tourbillon.